Language and communication assistance

two women using sign language

If you require support interpreting any information on this site, or communicating with the AccessCare team, translation and interpreting services are available.

Translating to languages other than English

The Translating and Interpreting Service (TIS National) is an interpreting service for people who do not speak English and for agencies that need to communicate with their non-English speaking clients.

The TIS National immediate phone interpreting service is available 24 hours a day for any person or organisation in Australia who needs an interpreter. To contact TIS, please call 131 450.

中文(繁體) — Traditional Chinese

通過撥打 131 450 使用全年無休,每天 24 小時供應的 TIS National 即時電話口譯服務。

任何澳洲境內的個人或機構都可以使用此服務,讓非英語人士能夠獨立地透過電話接觸服務和資訊。

中文(简体) — Simplified Chinese

您只需要拨打电话 131 450 就可以获得 TIS National 全年每天24小时提供的即时电话传译服务。

澳大利亚的任何人或机构都可以使用这项服务。这项服务使不会说英语的人士能在电话里独立地获得服务和信息。

Ελληνικά — Greek

Τα μη αγγλόφωνα άτομα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση από τηλεφώνου σε διερμηνείς μέσω της TIS National καλώντας τον αριθμό131 450.

العربية — Arabic

خدمة TIS National للترجمة الشفهية الهاتفية الفورية متوفرة على مدار 24 ساعة، كل يوم من أيام السنة عن طريق الاتصال بالرقم 131 450.

الخدمة متوفرة لأي فرد أو مؤسسة في أستراليا، لتمكين الأشخاص غير الناطقين باللغة الإنجليزية من الوصول إلى الخدمات والمعلومات عبر الهاتف بشكل مستقل.

русский — Russian

Люди, не говорящие по-английски, могут пользоваться услугами переводчиков по телефону без предварительного заказа через TIS National, позвонив по номеру131 450.

italiano — Italian

Le persone che non parlano inglese possono avere accesso immediato a interpreti telefonici mediante TIS National chiamando il numero131 450.

Tiếng Việt — Vietnamese

Dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước của TIS National hoạt động 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm bằng cách gọi đến 131 450.

Dịch vụ này có sẵn cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào tại nước Úc, cho phép những người không nói tiếng Anh tiếp cận độc lập các dịch vụ và thông tin qua điện thoại.

español — Spanish

El servicio de interpretación telefónica inmediata de TIS National está disponible las 24 horas del día, todos los días del año marcando el 131 450.

El servicio está disponible para cualquier persona u organización en Australia, lo que permite a las personas que no hablan inglés tener acceso independiente a servicios e información en Australia.

Interpreting services using the National Relay Service

If you are deaf or have a hearing or speech impairment, the free National Relay Service (NRS) can help you. Please access this service using the below options:

Voice relay: 1300 555 727

TTY users: 133 677

SMS relay: 0423 677 767

Sign language interpreting services

If you are deaf, deafblind or hard of hearing, you can use Deaf Connect to access free interpreting and captioning services. Please contact their team using the below options:

Telephone: 1300 773 803

Email: interpreting@deafconnect.org.au